Spring til indhold
Menu

Efterår 1888

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover og Rohde planlægger forløbet af Wildenraths lotteri. Hannover medsender en liste over de folk, han har sendt information ud til og kommer med forslag til, hvem Rohde bør skrive til angående salg af lodsedlerne. Hannover beder Rohde om ikke at skrive til Krøyer. Han vil uddybe hvorfor ved en senere lejlighed.

Transskription

Kjære Rohde,
Hermed nogle Lister; der er flere, hvis
De vil have. De Lister, jeg selv sender ud,
har jeg udfyldt paa den – jeg troer praktiske –
Maade, som øverste medfølgende Liste angiver.
Jeg selv fører nøjagtig Liste over Navne og Bopæl
paa dem, til hvem jeg sender, og beder Dem
gjøre det samme. Ligeledes maa der jo føres
nøjagtig Kontrol over, hvilke No Folk faaer.
Forretningsordenen bliver altsaa saaledes:
1) Listerne sendes ud.
2) Lodsedler sendes ud efter Bestilling hos én af os.
3) Indbetaling hos Winkel (bag paa Lodsedlerne
lader jeg trykke: ”Indbetaling hos d’Hrr. Winkel
et Caz bedes foretagen inden d. – Novbr. 1888”.)
Naar Indbetalingen er sket, er vi formodentlig
rejst, og De faaer Resten af Ulejligheden med
Lodtrækningen. Lodsedlerne har jeg til Brug for
Trækningen ladet trykke i to Exemplarer.
[2]
Jeg beder Dem tale med Winkel og faa
opstillet en særlig Æske til de indkommende
Bidrag. Winkel .. maa paa en Liste, som
jeg ligeledes beder Dem indrette, lade Folk
skrive deres Navn, Adresse og Antal af
tagne Lodder.
For at vi ikke skal sende til samme Adresser,
meddeler jeg Dem, at jeg har sendt til:
[1. kolonne:]
Etatsraad Lotze
Carl F. Andersen
Insp. Holck
do. Bokkenheuser
Fr. Heckscher
Fristrup
Niels P. Mols
J. Th. Jensen
Andreas Weiss
O. Kalckar
Frk. Melchior
Frk. A. Henriques
[2. kolonne:]
Jul. Hertz
Hammershøj
Jul. Paulsen
Sofie Holten
Achen
Anch. Bruun
A. Pontoppidan
Kons. Schierbeck
N.V. Dorph
Gross. Lachmann
Wandel
Fru E. Henriques
[3]
Min Kone foreslaaer Dem bl.a. at skrive
til:
Alfr. & Otto Benzon
Bagermester Gætje
Gross. Hein Hirschsprung, Bredgade 45
Tandl. Bramsen, Stormgade
Fru Jenny Adler. Ved Stranden 14
Frk. Bertha Wegmann. Kunstnerhjemmet
Jerndorff
Paul Fischer
Br. Skovgaard
Fabrikant W. Salomonsen, Kronprinsessegade
Maler Seligmann
Landskabsmaler Zacho.
Derimod skal de af Grunde, jeg nærmere
skal meddele Dem, ikke skrive til Krøyer.
Til Viggo Johansen har jeg skrevet, og jeg har
Haab om at sælge et mindre Billed for 100 Kr.
til en Mand af mit Bekjendtskab.
Med venlige Hilsener fra min Kone,
Deres
Emil H.
Tirsdag.

Fakta

Brev
Dansk
Jf. brevene september-november 1888 hvori lotteriet diskuteres.
En del af de angivne personer, brevet nævner, er endnu ikke identificeret.
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 144. EH 0088 E. Hannover til J. Rohde.Efterår 1888 1 Kasse 144. EH 0089 E. Hannover til J. Rohde.Efterår 1888 2 Kasse 144. EH 0090 E. Hannover til J. Rohde.Efterår 1888 3