Spring til indhold
Menu

19.12.1904

Afsender

Bertha Wegmann

Modtager

Moses Melchior

Dokumentindhold

Wegmann vil helst ikke udstille sammen andre danske kunstnere, hun foretrækker at udstille alene. Hun beder Melchior om at løse sagen om hendes portræt af baronesse Reedtz-Thott. Hun beder også Melchior om at sende penge til Anna Seekamps børn og Jeanna Bauck. Og hun foretager nogle testamentariske dispositioner.

Transskription

19 December 1904.
 
 
Kjære Herr Melchior!
 
Tak for Deres Lykønskning til min Fødselsdag. Deres Brev fra den 25 November har jeg faaet, men som De selv siger, med Deres Kjendskab til min daarlige Karakter, har jeg ikke syntes at det havde noget Hastværk med at reise til Breslau ekstra for at faa mit Testamente i Orden, og saa faldt jeg igjen tilbage til min Skrivedovenskab. Desto flittigere har jeg været med mit Billede og endelig kjæmpet med det for at faa det færdigt. Desværre er det ikke lykkes mig endnu. Jeg har ikke stor Lyst til at udstille sammen med danske Kunstnere i Utrecht[?]. Jeg staaer mig altid bedere ved at udstille paa egen Haand, uafhængig af de Andre. Kjære Herr Melchior, hvad De siger
[2]
om Reedts-Thott er vist ganske rigtigt og jeg overlader det derfor aldeles til Deres Finfølelse at arangere denne Sag for mig. Jeg veed godt at De ønsker at jeg skal male paa Billedet endnu, men jeg føler at jeg dog ikke vil være istand til at gjøre det bedere, og vil derfor hellere have Billedet tilbage igjen. Det er slet ikke Fornærmethed eller Uvenlighed af mig, men jeg synes kun at det er rimeligt at De ikke skal eie et Maleri De ikke holder af, men jeg vil heller ikke give mig ikast igjen med en Opgave der saa lidt tiltaler mig. Jeg sagde det allerede inden jeg begyndte paa Portraittet at jeg vist ikke kunde gjøre det, men de plagede mig saa meget at jeg lod mig overtale. Jeg holder virkelig meget af Baronessen, men en anden Sag er det male hende.
Jeg vilde være Dem meget taknemlig
[3]
om De vilde tage Sagen i Haanden og red[d]e mig ud af Historien uden at krænke Baronessen.
Saa vilde jeg bede Dem om at sende min Søsters Børn de 100 Kr. De pleier at sende, og under samme Form. Tillige vilde jeg bede Dem om at sende min Veninde Jeanna Bauck 200 Kr. eller Mark. Det er til en Julegave hun selv skal besørge sig, og til Slut beder jeg Dem om at sende mig selv 200 Mark. Min Søsters Adresse er Villa “Pussy” Rungsted. min Venindes Adresse er Jeanna Bauck Wilhelmstrasse 23, IIII München. Pengene til Jeanna vilde jeg bede Dem om at sende hende omgaaende, saa at hun kan faa dem inden den 22de dennes. Skulde dette ikke lade sig gjøre da send Pengene herhen, saa sender De altsaa istedetfor 200 Mark 400 Mark. Lige [nu] kommer Toni
[4]
og siger at det er umuligt at Pengene kan komme Jeanna itide ihænde, de maatte komme saaledes at hun fik dem den 22de allerede om Morgenen tidlig, altsaa send dem bare herhen. Det [er] meget Vrøvleri! tænker De vistnok. Ja, saaledes er det at være Impresario! –
Er det muligt at ændre noget paa Testamentet endnu? Jeg vilde nemlig lade min gamle Opvarterske i Kjøbenhavn tilkomme en lille Skilling, og saa vilde jeg gjærne have indrettet det saaledes at den Deel min Søster faaer efter hendes Død skal tilfalde Fru Rosenbergs Børn, og ikke deles med min Broder der vist er ganske formuende. Undskyld alt det Vrøvl og den Uleilighed jeg foraarsager Dem og vær ikke vred paa mig for det.
Nu vil jeg kun endnu ønske Dem en glad Jul kjære Herr Melchior, undskyld den for mig uvandt sjuskede Skrift, men jeg har saa forfærdeligt Hastværk. Mange Hilsener til alle Venner og en venlig Hilsen til Dem fra Deres hengivne B. Wegmann
 

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
Wölfelsgrund
København
Håndskriftsamlingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4584, 4°
19.12.1904a 19.12.1904b 19.12.1904c 19.12.1904d