Menu

1891-05-07

Afsender

Peder Severin Krøyer

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Krøyer opholder sig Hornbæk, hvor han har gjort sig nogle tanker omkring den økonomiske håndsrækning, en gruppe venner har sat i værk omkring ægteparret Slott-Møller. Han bidrager med 100 kr. til den pulje, hvormed et af Agnes' udstillede malerier skal erhverves - uden at ægteparret får at vide, at en hel gruppe står bag købet. Men Krøyer spekulerer over, om ikke det vil "se noget forbausende ud", når der trækkes lod om hvem, der i gruppen så skal blive ejer af maleriet, hvis dette lod falder på en af de ikke særligt formuende venner i kredsen omkring Slott-Møllers. Han mener derfor, at ideen og håndsrækningen bør forklares for ægteparret, når maleriet er købt. Afslutningsvist spørger Krøyer, om Heinrich Hirschsprung er blevet tilbudt at indgå i gruppen, der puljer samme til købet.

Transskription

Hornbæk 7 Mai – 91
Kjære Hannover
Jeg modtog
i dette Øjeblik Deres Brev.
Det har glædet mig og min
Hustru meget at De har
sat et Foretagende i Scene, ved
hvilket der kunde hjælpes
lidt paa Slott-Møllers vanske-
lige Stilling. Tanken paa den
har netop beskæftiget os endel
i disse Dage. Jeg er
selvfølgelig Deltager og naar
jeg ikke strax indlægger de
100 Kroner i Brevet er det
kun fordi vor Beholdning
herude i Hornbæk er paa
Heldningen og vi noget vanske-
ligt faar Lejlighed til ny
Forstærkning førend vi – sidst
[2]
i næste Uge, antager jeg –
igjen kommer ind til Kjøben-
havn. Men haster det,
skal jeg selvfølgelig skaffe dem
før tilveje.
Tillad mig nu blot at
gjøre en lille Bemærkning.
Det er jo bestemt saaledes
at den Vindende optræder som
Kjøber paa Udstillingen. Men
naar nu Loddet falder paa
en af de Deltagere, ... hvis
Formueomstændigheder eller For-
hold just ikke plejer at
tillade at kjøbe større Billeder,
vil det saa ikke se noget
forbausende ud naar han
[3]
pludseligt optræder paa Ud-
stillingen som Kjøber til
et Billede til 1000 Kroner?
Og vil han ikke – navnlig
om han er nær personlig
Bekjendt af Fru Slott-Møller
– ikke have saa vanske-
lig ved at klare Grundene
overfor hende at det
vilde være bedre at lægge
Sagen ganske aaben naar
først Kjøbet var gjort
Jeg vilde blot gjøre op-
mærksom paa dette, uden
forøvrigt i Øjeblikket at
kunne finde noget andet
direkte Forslag.
[4]
Med en venlig Hilsen fra
min Hustru og fra
Deres
P.S. Krøyer
Har De henvendt Dem til
Heinr. Hirschsprung – det var
jo muligt at han vilde være
med.
SK

Fakta

Brev
Dansk
Datering i brev
Den Hirschsprungske Samling