Menu

1889-08-02

Afsender

Harald Slott-Møller

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Kun få linjer i hast kan Hannover her få fra Harald Slott-Møller, for han bruger alle sine kræfter og tanker hver eftermiddag på et stort maleri af en hingst. Om morgenen arbejder han på et portræt - "eller phsykologiskt Studie" - af en ung pige. Han har ikke de store forhåbninger for sidstnævnte arbejde, men billedet af hingsten og værkerne fra hans hustrus hånd tegner samlet set til et udmærket udkomme af ægteparrets ophold i Gjerrild. Slott-Møller afventer at få nygifte Marie og P.S. Krøyers adresse, så han kan videresende et kort til dem fra Hannover. Det leder ham til at nævne, at Robert Hirschsprungs død har gjort stort indtryk på ham og Agnes. Afslutningsvist skriver han, at han misunder Hirschsprungs for at have fundet sig en lejlighed i København, mens Slott-Møllers selv har svært ved at finde et passende atelier i byen.

Transskription

2den August 89.
Kjære Ven!
Det bliver kun nogle faa
Linier i al Hast, jeg har
nemlig meget travlt
med et stort Billede
med en Hingst,
som lægger
Beslag paa alle mine Kræfter
og alle mine Tanker, naar
jeg har arbejdet paa
det, blot i et Par Timer,
duer jeg ikke til synderligt
mere den Dag; heldigvis er
det om Eftermiddagen, saa
at jeg dog om Morgnen kan
faae arbejdet et Par andre Timer
paa et lille Billede
jeg har for, et Portrait
eller phsykologiskt Studie
af en 17Aarig ung Pige,
[2]
Det bliver for Resten vist
ikke videre godt, men
som Helhed, naar man
tager i Betragtning at
baade Billedet med
Hingsten og de Ting min
Kone arbejder paa,
tegne godt, saa kan
du og hvem der ellers
interesserer sig for
os, vente sig en god
Middelhøst paa Gjerrild
Marker.
Jerres Kort til Krøyer
skal vi besørge saa snart
vi faa deres Adresse, vi
ved kun at de efter Bryllupet
den 23 vilde rejse til Wagner-
forestillingerne i Bayreut
og derfra lige til Kjøben-
[3]
havn, hvor de er set
og saa hurtigst tage
paa Landet og finde
et Sted, hvor de kunde
slaa sig ned, formoden-
lig befinde de sig end-
nu paa den Omrejsen,
men som sagt, saa
snart vi hører fra dem,
skal vi sende eders
Kort (hermed følge 3 Fireøres
frimærke, som altsaa blive
til overs)
Det har gjort et dybt
Indtryk paa os, at Robert
Hirschsprung er død,
des-
værre var han vel aldrig
blevet dig en farlig Konkurrent
men alligevel – han
ejede en levende Inter-
esse for sine Uunge
[4]
Jevnaldrendes Stræben og
Arbejder. Og i et saa
lille Samfund som vort
er det et Tab at miste
en blot af den Slags
Mennesker.
Vi misunde Jer lidt at
I har faaet Lejlighed, vi
averterer og averterer fore-
løbig uden Resultat, det
synes som om der ikke
var et eneste Atelier
til overs i Kjøbenhavn.
Billederne vi faa er i
hvert Fald saa lidet
indbydende, at jeg ikke
finder det Umagen værd
at tage over aft se paa
dem. Naa nu levvel
begge to og vær hilset fra
min Kone og Din hengivne
Ven H Slott-Møller

Fakta

Brev
Dansk
Datering i brev
Gjerrild
Den Hirschsprungske Samling
Se Svanholm, "Agnes og Marie. Breve mellem Agnes Slott-Møller og Marie Krøyer 1885-1937", Gyldendal 1991, s. 51-52 og 57-61. For forholdene omkring Robert Hirschsprungs død kan henvises til Saabye, "Hirschsprung, kunstsamler og mæcen", Den Hirschsprungske Samling 2002, s. 180-183.