Spring til indhold
Menu

1889-05-27

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover har længe villet skrive til Rohde, men har været distraheret - særligt af sociale sammenkomster med Slott-Møllers, der nu er rejst hjem fra Paris. Der har været flere skandinavere i Paris samtidigt med Hannovers. Gottschalk og Achens er Hannover dog ikke begejstret for. Ellers er Hannover tilfreds med opholdet, og han har mange idéer til nye arbejder, når han kommer hjem. Udover en række afhandlinger om udenlandsk kunst planlægger han at gå igang med den danske malerkunsts historie. Hannovers havde egentlig planlagt at lade hjemturen til Danmark gå over Holland og Belgien, men de er ved at løbe tør for penge og er også snart mætte af indtryk.

Transskription

57 rue de Lille 27/5 89
Kjære Rohde,
Er der noget, jeg længe har skullet
og ikke kunnet, er det at skrive til Dem.
Jeg har ikke kunnet, da jeg maatte dele
min Tid ligelig mellem at arbejde og solde
med vore fælles Venner. Imidlertid er
nu Slott-Møller og Frue rejst, og da
det var dem, jeg helst var sammen
med, har jeg faaet mere Tid. Vi var
navnlig i den sidste Maaned meget
sammen med disse to, som vi kom
til at sætte ganske overordentlig megen
Pris paa. Rejsen til Italien havde aabenbart
modnet ham kolossalt. Jeg haaber,
han har bragt Dem varme Hilsener
fra os.
Om nogle Dage rejser Christiansen. At
han har været god og rar behøver jeg
næppe fortælle Dem, og jeg troer ogsaa
nok, han har lært en Del. Han
interesserer sig i alle Fald aldeles ikke
[2]
for Meissonier, hvad der turde
være et paalideligt Tegn.
Her har været en hel Del Sammen-
komster af skandinaviske Malere, –
ikke alle lige morsomme. Bedst var
det, naar Christiansen, Slott Møller
og vi var alene, – ialtfald for os.
Undertiden kom der Elementer, jeg
ingen Pris sætter paa, senest Gott-
schalck, for hvem jeg aldeles ingen
Sympathie har. Jeg finder ham næppe
nok Medlidenhed værd. Midt i dette
Paris med Louvre. Den retrospektive
guddommelige Udstilling og de tusind
andre Herligheder har han ingen Sans
for andet end Sjov og Piger. Saa var
her ogsaa Achens, som ikke ligner
os andre synderlig.
Selv er jeg ganske godt fornøjet med
[3]
min Rejse. Jeg kommer hjem med en
god Del Notebøger fulde og en hel Del
Planer til Arbejder og med nyt Mod
til at være med. Først skal jeg i Vinterens
Løb have en ny historisk Bog færdig.
Den skal behandle i enkelte Afhand-
linger Ludvig XIV og Kunsten, Me Pom-
padour og Kunsten, August den stærke
og Kunsten (Zwinger), Frederik den Store og Kunsten,
Revolutionen og Kunsten, – maaske
endnu, i Modsætning: Holland og Kunsten.
Bedre Æmner gaves ikke. Men forresten
maa De slet ikke tale derom. Samtidig
skal jeg til at begynde paa den danske
Malerkunsts Historie.
Vi vilde have været til Holland – Belgien
paa Vejen hjem, men har opgivet det,
dels fordi vi er ”désargentés”, dels fordi
vi begynder stærkt at blive mætte af
[4]
Kunst og ikke føler os friske nok
længe til at give os i Kast med
en halv Snes nye Museer. Derfor
kommer vi hjem midt i næste
Maaned og til Efteraaret tager vi Op-
hold i Kjøbenhavn, hvor vi vil
blive foreløbig, hvis …..
Vi ses altsaa snart; jeg skal komme
hurtigst mulig op til Dem.
Hjærtelige Hilsener fra min Kone og
Christiansen og Deres hengivne
Emil Hannover