Menu

1904-07-16

Afsender

Karl Madsen

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Tilføjet med blyant af Emil Hannover
øv. th.:] Madsen
 
Albertine-Lyst. Lyngby
16 Juli 1904
 
   Kære Hannover! 
 
Da — for snart mange Aar siden 
— det blev bestemt, at en Frem-
stilling af Kunstens Historie i 
Danmark skulde følge som Bilag 
med Alfr. Jacobsens (ikke ideelle) 
Kunsttidskrift, var De saa elsk-
værdig at give et — rigtignok 
betinget — Løfte om Medarbejderskab. 
Jeg antager ikke, at De har syn-
derlig Lyst til at indfri det. Men 
da mod al Forventning Foreta-
gendet virkelig lader til at skulle 
blive gennemført, vil jeg dog 
spørge Dem om, hvorvidt det 
er muligt at bevæge Dem til 
at behandle et eller andet Af-
snit af Malerkunstens Historie 
i det 19de Arh.s Slutning. 
Hvilken Ret De maatte ønske 
Dem, skal staa Dem til Tjeneste. 
Rimeligvis gør De sure Miner 
til alle Retterne og fortryder 
 
[2]
bitterligen, at De ved at indvillige 
i Deres Navns Placering mellem
Medarbejderne paatog Dem en halv 
Forpligtigelse. De mener maaske 
nu at have fraadset tilstrækkeligt 
i den danske Kost ved Bojesens 
Bord. Men skulde De ikke, naar 
De helst vil nøjes med det mindst 
mulige, og dog vil indfri den halve 
Forpligtelse, paa et Par Sider 
f. Eks. kunne give en Oversigt 
over den danske Malerkunsts 
Stilling for Øjeblikket? En saadan 
Oversigt med tilhørende Betragt-
ninger vilde danne en passende 
Rosin i Pølseenden. Den skulde 
først skrives i den kommende 
Vinter, og man havde altsaa Ret 
til at klynge sig til et svagt 
Haab om, at Alfr. Jacobsen forinden 
vilde gaa Fallit. 
   S. u. 
   De venligste Hilsner
Deres hengivne 
Karl Madsen

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
København
Den Hirschsprungske Samling