Menu

1902-02-24

Afsender

Ejnar Nielsen

Modtager

Heinrich Hirschsprung

Transskription

[med blyant i Hannovers hånd:] Nielsen,
Ejnar
Rom d. 24 . 2 . 02 .
Hr. Heinr: Hirschsprung
Deres brev har jeg mod-
taget idag og det er mig
en fornøjelse, at svare
omgaaende paa Deres
interesserede brev. Først
maa jeg da meddele
Dem, at jeg ikke kom-
mer at udstille den-
ne foraarsudstilling,
men foretrækker, at
vente til neste[sic] aar.
De to billeder jeg iaar
havde tænkt at ud-
stille, samt et tredie,
der i udførelse staar
lige saa nær færdig,
skal jeg – tilligemed
andre, jeg maatte faa
[2]
Via Pan Guiseppe
2,
Capo le Case
[3]
gjordt inden neste
udstilling – have den
fornøjelse efter haand-
en at sende Dem
igjennem mindre
fotografier. Jeg haaber
De maa bifalde den-
ne fremgangsmaade
istedet for at sende
tegninger, idet den
skitzeformede tegning
falder mig uvan[t] og
den mere gjennem-
førte tegning tager for
megen tid. –
Jeg haaber neste aar
at tage revanche for
de fire aar jeg ikke
har ladet mig seé[sic] paa
nogen udstilling; og
glæder mig ved tanken
om ikke at behøve
skamme mig ved
[4]
resultatet. Selv finder
jeg her er vidunderligt –
finder at naturen
er vidunderligere end
alle kunstskattene
med undtagelse af
faa herlige sager.
Dernæst forekommer
det mig at det baade
er aar og dag siden
at alle glædede sig over
at den Hirschsprungske
samlingen lang[sic] om
længe af Rigsdagen havde
faaet bevilliget midler
til sin egen bygning
og jeg var ikke klogere,
end at man var i fuld
arbejde med bygningen.
Naturligvis er det ogsaa
Tilfældet? Med hilsen
Deres hengivne
Ejnar Nielsen

Fakta

Brev
Dansk
Datering i brev.
Brevet er adresseret til Heinrich Hirschsprung, men tilsyneladende overdraget af denne til Emil Hannover, i hvis arkiv det befinder sig.
Rom
Den Hirschsprungske Samling