Spring til indhold
Menu

1886-06-15

Afsender

Julius Lange

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Lange sender en anbefaling til Hannover i London mhp. at give ham adgang til forskellige kunstsamlinger. Lange omtaler National Gallery og roser især Turner, som Hannover har kaldt en gris. Lange fortæller om arbejdet i Gallerikommissionen og om Julius Paulsens, Vilhelm Hammershøis og Viggo Johansens værker på Charlottenborg-udstillingen 1886.

Transskription

Kjøbenhavn 15/6 86.
 
Kjære Hannover 
Tak for Deres Brev, som det glædede mig at
modtage. Jeg tror, at De og Deres Broder have
gjort meget vel i ej at tage ind til Meyers,
der vel ere meget skikkelige Folk, men hvis Pension
naturligvis byde mindre Lejlighed til at lære
engelsk Sprog og Skik end de virkelig engelske.
Saa vidt som jeg husker Beliggenheden af den
Pension, De har valgt, er den jo ogsaa meget
heldig.
Hertfordhouse maa De naturligvis absolut
have at se, og jeg ønsker Dem til Lykke med
Nydelsen og Fornøjelsen, som jeg haaber, at
De maa opnaa mere end én Gang (jeg hav-
de Lejlighed til to Besøg der). Jeg formoder, 
[2]
at Sir James Pagets Anbefaling vil være
tilstrækkelig for Dem saa vel til dette som
til andre gode Huse (glem ikke Bridgewaterh.),
men jeg kan jo rigtignok ikke vide det. Jeg havde
i 1882, som jeg har fortalt Dem, stor For-
del af Falbes Anbefalinger; men alligevel
har jeg paa en temmelig sikker Fornemmel-
se, at min Anbefaling til denne store
Mand ikke vil have synderligt at betyde.
Da jeg imidlertid ikke vil have paa min Sam-
vittighed at have svigtet Dem, vedlægger
jeg et Brev til Falbe for det mulige Til-
fældes Skyld, at De ikke kan bane Deres
Vej ved Pagets Hjælp. Kan De det, beder
jeg Dem holde mit Brev til Falbe tilbage;
kan De ikke, beder jeg Dem bruge det.
[3]
De bliver vist i saa Tilfælde nødt til
at gjøre ham en personlig Visit. Ge-
sandter usurpere gjerne Titel af Excellence.
Jeg havde et ‟on ne peut plus” em-
presseret Brev fra Plon til Tak for min
Bog, hvori han ogsaa beder mig undskylde
ham for monsieur mon ami, fordi han
havde været saa ganske særlig optaget den
Gang, De besøgte ham.
Ja National Gallery!!! Selvfølgelig er
jeg ganske enig med Dem i, at Afdelingen
til højre mange Gange opvejer den til ven-
ster; jeg kan den til højre ret godt udenad og
føler alligevel en skrækkelig Længsel efter
den, blot ved at skrive om den. Men det
forekommer mig, at De gjør Turner megen Uret
ved at lade ham gaa for en ‟Gris”. Han var
lidt af en gal Mand, men det rangerer dog 
[4]
over en Gris. Naar De kommer ind i den første
lille Turnerstue, saa kig om til venster for Indgangs-
døren efter et lille moonshine – Ungdomsarbejde,
svagt i det hele; men indrøm, at Maanen skin-
ner i det som i meget faa Maaneskinsarbejder.
Og naar De kommer ud i den sidste Turnersal,
saa kig ligeledes om i Hjørnet til venster for Ind-
gangsdøren og se et Syndflodsbillede, som Böcklin
og J. A. Koch maatte være stolte af at have
komponeret. Jeg arbejdede mig ifjor et ikke
lille Stykke ind i ham og fik megen Interesse
for ham. Han er dog i det Hele ingenlunde no-
gen Fejltagelse af Englænderne.
Jeg gjætter paa, at den Landskabsmaler, som 
De har glemt Navnet paa, er John Crome
(‟old Crome”) – han er god!
Ser De ikke noget af Marinemaleren W.  L. Wyllie?
Ham fik jeg voldsom Interesse for ifjor – mest af
Ting, jeg saa i Paris; men ogsaa af noget i London.
Glem ikke Dulwich-Gallery – ude i Omegnen
af Krystal-Paladset.
[5]
Hvis De overhovedet faar den i British 
Museum for nylig – siden i Fjor – opstillede
Ethnografiske Samling at se, saa tjen mig i 
at tage et Oversyn over, om der findes meget af
figurlig Kunst. At der findes noget, ved jeg
nok; men jeg vilde være spændt paa om der findes
noget meget fyldigt. Men De maa ikke besøge 
Samlingen blot for det Spørgsmaals Skyld.
Nu fik jeg Tilsigelse til Galleri-Kommis-
sionen til Fredag d. 18de. Saa haaber jeg,
at det lykkes at faa Krøyers Kvartet kjøbt;
men jeg tør ikke love noget sikkert. Derimod
kunne vi vist glæde os til en Bronzestatue
Vi have alle det godt. Mine Sønner svede
til deres respektive Examiner, som snart
skulle gaa løs.
Julius Paulsen har udstillet nogle kvindelige
Modeller, som holde Hvil i et Atelier: et Bil-
[6]
lede uden Aand, Tanke og Sammenhæng, men 
navnlig for en enkelt Figurs Vedkommende saa
stort og skjønt malet og dejligt i Farven, at
jeg aldrig har set Mage dertil paa en dansk
Udstilling. – Hammershøj har en i flere
Ting fint følt, men som Maleri betragtet
aldeles affektert ‟gammel Kone”. – Johansen
et godt Portræt af Hostrup og en udmærket
Børnescene i Aquarel.
K. Madsen kommer vel snart over til Dem.
Han venter blot paa, at hans Kone skal blive
færdig med noget, som kan indtræffe i de bedst ord-
nede Familier – jeg venter hver Dag at høre fra
ham.
Da jeg aldeles ikke hører til de sentimentale Po-
litikere, saa kan jeg ingen venlige Hilsener sende
til the great old man; derimod beder jeg Dem
trykke Chamberlain i Haanden, hvis De ser ham.
Deres hengivne
J.L.

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
London
Den Hirschsprungske Samling
Trykt i P. Købke (ed.): Breve fra Julius Lange, København 1902, p. 224-226 (med flere udeladelser og stavetilretninger).
Kasse 78. EH 0081 Kasse 78. EH 0082 Kasse 78. EH 0083 Kasse 78. EH 0084 Kasse 78. EH 0085 Kasse 78. EH 0086