Spring til indhold
Menu

1886-06-08

Afsender

Karl Madsen

Modtager

Emil Hannover

Transskription

‘Albertine-Lyst’
   Lyngby 8 Juni 86
 
Kære Hannover!
 
   Tilgiv en arm Synder!
   Hjertelig Tak for Deres venlige Brev. Naar jeg 
til Dato har ladet det ligge ubesvaret, er det 
ikke alene min kroniske Ulyst til at skrive 
Breve, der har Skylden derfor. Jeg har nu 
snart i en Maaned været parat til at 
drage ud i Verden og søge Dem op. I en 
Maaned har vi hver Dag gaaet og ventet 
en Forøgelse af Familjen, efter hvilken 
lykkelige Begivenhed det var min Agt at 
jeg med min færdigpakkede Kuffert skulde 
fare lige til Paris og sluge Salonen og 
derefter gaa til London og sætte en Snes 
Tusind Smaating af Billeder og orientalske 
Mærkværdigheder til Livs i Løbet af en Maaned. 
Jeg haaber endnu paa at hente Dem ind 
i London; Salonen tør jeg ikke længere gøre 
Regning paa. 
   De forstaar, hvor pinefuld denne Venten 
er. Men der er jo Intet ved den Ting at 
gøre, vi har forregnet os. Jeg er dog meget 
fornøjet over at have valgt Ruten Paris
— London — Holland, i Stedet for en Rejse 
til Venedig, hvortil det Stipendium, Hr
Scavenius (mærkelig nok) var saa god at 
give mig, oprindeligt var bestemt. Jeg faar 
Lejlighed til at opfriske en Masse gamle 
Bekendtskaber, hvortil jeg næsten trænger 
lige saa haardt, som til at stifte nye. Det 
er særligt de gamle Hollændere, hvis Fortro-
lighed jeg attraar. Jeg rejser herfra med en 
ganske umaadelig Appetit paa Kunst, men 
undgaar vel desværre neppe hurtigt at blive 
 
[2]
overmættet. 
   “Politiken” har endnu ikke bragt noget 
af de “Breve fra Salonen”, jeg ved, de har 
liggende. Deres lille Artikel fra Frankfurt 
havde en glubende Mængde Trykfejl. Be-
skrivelsen af van Dycks Portræt var meget 
fornøjelig; Artiklen gik i øvrigt afor en Dag-
bladsartikel vel meget ind paa lærde Spørgs-
maal, synes mig. — 
   De har vel, ligesom jeg, modtaget en 
Melding om den forhaabentlig fortræffelige 
Konstellation — Wildenrath — Margrethe Krabbe. 
   Ellers ved jeg Intet Nyt. Om “anden 
Ophængning” gider jeg selvfølgeligt ikke skrive. 
   Tak for den lille Meddelelse om en 
med min Dirk Hals beslægtet Palamedesz 
i Frankfurt. P. er i det hele taget den, 
der har holdt sig nærmest ved D.H.s Eksem-
pel. Iøvrigt mener Jul. Lange, hvis — usige-
lig kærkomne — Besøg jeg gentagne Gange 
har haft i denne Tid, at kunne sælge 
Billedet af Dirk Hals for mig til Berlin. 
Han har paataget sig at lede Underhand-
lingerne med Bode, der kommer hertil i 
Sommer, og lover at skaffe mig 3000
Kr derfor. I saa Fald vil jeg billigvis 
ikke beholde det. For os, der beskæftiger 
os med noget saa lidt indbringende som 
Forfatterskabet om Kunst dog er og bliver, 
er det ikke af Vejen at skaffe os Ekstra-
Indtægter ved den Slags Forretninger. Der
har ligget flere af den Slags paa Langes 
Vej, han erkender det er dumt, at han 
ikke har taget dem. 
   Ja, De har Ret, Langes Bog er 
en virkelig ypperlig Bog. Han bliver i 
 
[3]*
engang i Tiden bliver hæderværdige Samfunds-
støtter. Iøvrigt forstaar jeg godt Langes Uvilje 
mod Politik. Den beskæftiger desværre i 
alt for høj Grad utallige Hjerner, der 
har vanskeligt ved at rumme mere end 
én Interesse, det gaar ud over Sansen 
for Litteratur og Kunst, der har aldrig 
været for meget af den herhjemme, og 
Figura synes at vise, at den er i stadig 
Aftagende. 
   Jeg haaber altsaa, at vi mødes i “National 
Gallery” eller et andet smukt Sted i den 
store Millionby. Det vilde være morsomt, 
om vi sammen kunde besøge de prægtige 
engelske Privatsamlinger, jeg har været snedig 
nok til at lade Rosenørn-Lehn bebude 
mit Komme til den danske Gesandt i 
London, og haaber derved at faa Adgang 
til de højtfornemme Steder, hvor der 
skal findes saa mange højtfornemme 
Kunstværker. 
   Med venlig Hilsen fra min Hustru
Deres hengivne 
Karl Madsen
 
7de Juni . 86 
   Idag er “Politiken” endelig kommen 
med Deres første Brev fra Salonen[.]
Er De ikke lovlig slem mod Henner? 
Det forekommer mig ikke ganske uberet-
tiget, naar han er bleven sammenstillet 
med Prudhon. 
 
[Tilføjet nederst t.v. i margenen, vertikalt:]
Jeg har idag faaet Brev fra 
Søborg. Han rejser til Amerika. 
Stakkels Djævel! Jeg holder overordent-
lig meget af de Smaabilleder, han har malet. 
 
* Der mangler tilsyneladende nogle mellemliggende sider her.

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
Lyngby
København
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 81. EH 0109 K Madsen til E Hannover 1886-06-08 1 Kasse 81. EH 0110 K Madsen til E Hannover 1886-06-08 2 Kasse 81. EH 0111 K Madsen til E Hannover 1886-06-08 3