Spring til indhold
Menu

1886-02-15

Afsender

Julius Lange

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Lange formaner faderligt og indtrængende Hannover om, at han bør studere historie og filosofi og tage en magisterkonferens om 4-5 år fremfor at publicere korte artikler - navnlig ikke om den knap så lødige kunst fra det 18. århundrede.

Transskription

Jeg venter naturligvis ikke
skriftlig Svar paa
dette Brev. Vi kunne
jo tale om Tingene, naar
vi ses.
15/2 86.
 
Kjære Hannover!
Jeg tror ikke, at jeg bør holde mig tilbage
fra at udtale for Dem, hvad jeg ved Lejlig-
hed tænker ved mig selv angaaende Dem
og Deres Udvikling. Jeg mener aldeles ikke
at have nogen Bestemmelses-Ret over Dem;
men jeg formoder heller ikke, at De vil svare
– ikke engang lydløst –: Pas Dig selv.
De bør vistnok vogte Dem for altfor
tidlig at komme ind paa en monografisk
og specialistisk Vej i Deres Sysler. Deres
ikke videre brillante Helbred voldte, at De
opgav at blive Student; og da jeg vel skal
vogte mig for at give Dem eller nogen
anden Raad, som kunde blive til Skade
for Helbredet, frafalder jeg for mit Ved-
[2]
kommende Forslaget om Examen Artium
– skjønt ikke uden Beklagelse. Men
hvad enten De bliver Student eller ikke,
kan De gjøre Dem selv den Tjeneste at
underkaste Dem en ordentlig encyklopæ-
disk Skole. Jeg er temmelig sikker paa,
at De har nogen medfødt videnskabelig Drift
og Evne; men De bør aabenbart ikke i
Deres Alder give efter for den paa den
Maade, at De fylder Deres Tid med For-
studier til og Udførelsen af Artikler og
Smaa-Afhandlinger. I Deres Alder er
det sikkert det eneste sunde og for
Fremtiden tilfredsstillende at samle ind
til en større Forretning – idet man
foreløbig holder sig mere tilbage og i 
Ro – , og ikke at aabne en Detailfor-
retning, hvor man sælger ud den
ene Uge, hvad man samlede ind i den
foregaaende. Jeg tror ikke alene, at det
[3]
er aandelig usundt, men ogsaa legemlig.
Der er ved en Artikel-Produktion, ved hvil-
ken man hvert Øjeblik skal gjøre Toilette
for Publikum og forberede sig til Smaasejre
eller Smaa-Nederlag noget oprivende og
pirrende, som visselig ikke er af det gode
for Fremtiden.
Desuden kan man i Deres Alder ikke have
det fornødne Overblik eller Evne til at be-
stemme Værdier for at kunne vælge sine
Opgaver til denne Art af Produktion. Jeg 
deler jo ikke Deres Forkjærlighed for det 18de. Aar-
hundrede; og jeg frygter for, at det, som drager
Dem til det, er at det frembyder saa godt
Stof til smaa litterære, Kunst- og Kulturhi-
storiske Akvareller. Man foretrækker ikke u-
straffet de smaa og pikante Æmner for
de store og lødige.
Jeg nægter ikke, at det kan være godt, at
De allerede har smagt paa Detailstudiet;
[4]
thi paa en vis Maade er ganske vist alt
Studium Detailstudium. Men De bør
aldeles sikkert i Deres Ungdomsaar plan-
mæssig studere de store Helheder. De bør 
baade studere Verdenshistorien i dens Helhed
i et Omfang, som egner sig for Deres Alder
og Filosofi. Hører De ikke filosofiske
Forelæsninger? Kjender De ikke Høffding el-
ler Kroman? I hvert Fald burde de gjøre
Høffdings personlige Bekjendtskab og udbede
Dem Adgang til hans snævrere Kreds af Stu-
derende, som han samler hos sig. Jeg skal
gjerne anbefale Dem til ham. Det forekom-
mer mig at De bør drive slige Studier af
Historie og Filosofi med en lignende Alvor
og Uforstyrrethed, som om De ville tage en
Magisterkonferens el. desl. i Løbet af 4-5
Aar. Hvis De saa tillige har Lejlighed til en-
gang om Aaret at gjøre en lille Rejse, vil 
jo baade Historien og Filosofien kunne gro[?] op
for Dem i en herlig Fylde.
Deres hengivne Jul. Lange 

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
København
Harald Høffding
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 78. EH 0064 Kasse 78. EH 0065 Kasse 78. EH 0066 Kasse 78. EH 0067