Spring til indhold
Menu

1872-12-26

Afsender

Bertha Wegmann

Modtager

Dorothea Melchior

Dokumentindhold

Wegmann tilbringer sine aftener i München med modeltegning. Hun har vanskeligt ved at finde gode modeller. Hun bliver undervist af Eduard Kurzbauer, hvis genremalerier hun beundrer. Hun bor i et værelse hos en enke. Hun læser H.C. Andersen og håber en dag at kunne illustrere hans eventyr.

Transskription

München den 22 Dece[mber] 
1872.
 
Kjære Fru Melchior!
Undskyld at jeg saa længe ventede med at besvare Deres saa kjære venlige Brev – nu da jeg om Aftenen gaaer i Tegneskolen – et det næsten umuligt at vinde en fri Time – naar jeg kommer Hjem om Aftenen – er jeg sædvanlig saa træt saa jeg alt finder Umagen for stor at klæde mig af. Dog ret ofte naar jeg sidder ved mit Arbeide tænker jeg paa Deres venlige Ord – og er det mig da en fornyet Spore til at stræbe videre – og videre frem. Det er ikke saa meget den store Mængdes Anerkjendelse jeg higer efter – som Tanken at kunde glæde Dem der have gjordt Alt for mig – og er det min største Glæde naar De stedse vil bevare den
[2]
samme Interesse for mig – og mit Stræben. – De vil gjerne høre lidt om mit Liv her i München[,] meget afvexlende er det ikke – megen af min Tid – og det er den ubehageligste – tilbringer jeg med at lede efter Modeller – de ere næsten uden Undtagelse stygge – og af en ubegribelig Frækhed og Uforskammethed – end[d]a den lille Pige jeg malede havde allerede dette frække Udtryk – og hørte der vel nogen Begeistring til at finde det Symphatiske i det lille Ansigt – forresten er det [et?] Portrait – og den lille Pige havde et svageligt Udseende. Ligheden med Deres Datter – den unge Fru Melchior var mig selv paafaldende – da jeg havde fuldendt Maleriet – i Originalen var den ikke at finde. – Egentlig var det ikke min Hensigt at male denne Lighed – da den neppe er forbunden med fornøielige Erindringer.
[3]
Min Lærer hed[d]er Kurzbauer – som er en meget dygtig Genremaler og har han megen Interesse for mine Arbeider – det er for mig det Vigtigste hos en Lærer. Nu maler han et meget stort Maleri til Udstillingen i Wien – (et Bryllupsgilde paa Landet) det bliver bestemt meget smukt – især behager mig en ganske yndig lille Børnegruppe paa den høire Side. – Han er temlig ung indnu – og troer jeg han nok vil bringe det meget vidt. Med min Bolig er jeg ret tilfreds jeg boer hos en Enke – en ganske beskeden simpel Kone – dog holder jeg meget af hende – hun sørger for mig som for et Barn – og pynter og hygger bestandig paa mit lille Værelse – jeg har saadan et renligt lille Værelse ud til Gaden – i Nærheden af Banegaarden – rigtignok har jeg ingen egen Gjennemgang – jeg er altid nødt til at gaae gjennem Konens Værelse
[4]
men da det er en meget ærbar Kone kan man jo finde sig i det. – Her have vi en ganske mærkværdig mild Vinter – man kan neppe holde ud at gaae med Kaabe[,] ofte har jeg megen Lyst til at bruge min Parasol. Hvor jeg glæder mig over at H.C. Andersen igjen kommer frem med nye Værker – hans Fortællinger er dog noget af det yndigste jeg kjender – jeg havde stor Lyst til engang at illustrere hans Eventyr – kun frygter jeg for at Illustrationen da ei vilde svare til Fortællingerne.
Undskyld at jeg saaledes – den 24 September[sic] – brød af – imidlertid har jeg modtaget Kassen fra Kjøbenhavn – De kan troe jeg blev overrasket ved at see den yndige blaae Kjole – og alle de andre nydelige Presenter – min inderligste Tak for den Glæde De har foraarsaget mig. Da vi nu snart ser et nyt Aar imøde – ønsker jeg det ret maa bringe Dem glade og fornøiede Dage – og at De og Deres kjære Familie stedse maa føle Dem rask og vel.
Mange Hilsner til Dem og Deres Familie – og indnu engang den hjerteligste Tak fra Deres
Hengivne Bertha.

Fakta

Brev
Dansk
Brevet er f.o. dateret til den 22.12.1872, men da hun længere nede skriver, at hun har afbrudt skrivningen, og da hun i sit næste brev af 23.1.1873 siger, at nærværende brev er fra 26.12.1873, må dette være den korrekte dato.
Wegmann har øverst skrevet Dece[mber] 1872, og på side 4 den 24. september. Men da hun også nævner på side 4, at nytåret står for døren, er der ingen tvivl om dateringen til december 1872.
München
København
H.C. Andersen, Eduard Kurzbauer
Håndskriftsamlingen, Det Kongelige Bibliotek, Acc. 1988/44
1872, 22.12., BW til Dorothea Melchior Page 1 1872, 22.12., BW til Dorothea Melchior Page 2 1872, 22.12., BW til Dorothea Melchior Page 3 1872, 22.12., BW til Dorothea Melchior Page 4