Menu

1888-10-14

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Kunsthandleren Fritz Gurlitt planlægger en udstilling af yngre dansk kunst i Berlin, og Hannover opremser hvilke værker, han indtil nu har sikret sig til udstillingen. Der er generel opbakning til udstillingen i Danmark, så Kunstforeningen og Charlottenborgs udstillingskomité har lovet at bistå med værkforsendelsen. Heinrich Hirschsprung har påpeget, at forsendelsen er risikabel, så Hannover har besluttet sig for selv at være til stede, når værkerne pakkes og sendes hjem fra Berlin, selvom det irriterer ham. Da Hannover ikke kan være til stede i København, beder han Rohde om hjælp til at modtage værkerne og sikre sig, at de når uskadt frem til deres respektive ejere. Når dette er på plads, vil Hannover tage sig af Wildenraths økonomiske affærer.

Transskription

Kjære Rohde,
Som De maaske har erfaret, vil Kunsthandleren
Gurlitt i Berlin i November Maaned foranstalte
en Udstilling af ca. 30 Billeder af yngre dansk
Kunst, og han har overdraget mig at udvælge disse
Billeder,
Det kan maaske more Dem at høre, hvad jeg
indtil nu har sikret mig:
Paulsen: Eva (Kunstforeningen)
Nymfe (Krøyer)
Læsende Dame (Karl Madsen)
Landsbyen Rye (Bramsen)
Portræt (Vinhandler Hey)
Johansen: Et Maaltid (H. Hirschsprung)
Sovekammerinterieur (Simmelkjær)
Regnvejr (W. Salomonsen)
Zahrtmann: Leonora C. i blaa Taarn (H. Hirschsprung)
Sofie Amalies Død (do)
Piger, der bærer Kalk (do)
N. Petersen-Mols: Roeoptagning, Aquarel (do)
Hunden ved Stranden
Landskab (Bramsen)
[2]
Niss: Marine (H. Hirschsprung)
Krøyer: Hattemagerne (Fru J. Adler)
Skagens Fiskere paa Nattefiskeri (Bernard)
og forhaabentlig; de badende Drenge (Göteborg)
Ole Pedersen: Portræt af Kunstnerens Moder (Hirschsprung)
Jerndorff: Santa (do)
Wildenradt: Fra Hald (undertegnede)
Wegmann: Dameportræt (Ruben)
Locher: Marine
Slott-Møller: Toilettet
Hammershøj: Studie (tilh. Slott-Møller)
Studie (H. Hirschsprung)
(Portrættet af Søsteren vil Hammershøj senior
ikke af med, trods gjentagne indtrængende Anmodninger.)
Anna Ancher: I Kjøkkenet (Bramsen)
Under Asketræet (nyt Billed)
secundairt i Stedet for sidstnævnte Billed:
Maageplukkerne
[3]
Michael Ancher: Portræt af Fru Ancher
Fiskerne ved Stranden (nyt stort Billed)
af Philipsen kan desværre næppe noget skaffes
til Veje, ligesaa af Skovgaard’erne. Paa Expectance-
Listen findes Willumsen (Slagterbutiken), H.N. Hansen
(Kirkegaarden), Jerndorff (Portræt) Kabell (det lille
Billed fra en Præstegaard) og Karl Jensen (nature morte)
Som De vil se har jeg haft Held med
mine Bestræbelser, og Planen har mødt saa
megen Sympathie, at endog Kunstforeningen og
Udstillingskomitéen har lovet deres Bistand
med Kassen.
Desværre er jeg selv nær ved at fortryde, at jeg
har lovet min Medvirkning ved Foretagendet.
Nogle Ejere af Billederne (navnlig Hirschsprung,
der jo forresten har været overordentlig liberal)
har gjort mig saa bange med Hensyn til
Risicoen ved Billedernes Forsending, at jeg har
[4]
saa godt som bestemt – efter at have overværet
Emballagen og Afsendelsen herfra – at være
personlig til Stede ved Indpakningen og
Hjemsendelsen fra Berlin. Det forstyrrer
min Pariserrejse og koster mig Penge, som
jeg absolut ikke har til min Raadighed; men
jeg har nu èn Gang paataget mig Besværet
og vil ikke mere svigte. Jeg behøver forhaabentlig
næppe at sige Dem, at jeg yder Gurlitt min
Hjælp uden al personlig Fordel og uden at
kræve mine Udgifter dækkede.
Jeg forklarer Dem dette, fordi jeg næmlig
vil lægge Beslag ogsaa paa Deres Hjælp
til dette Foretagende. Jeg kan umulig overvære
personlig Billederens Hjemkomst til
Kjøbenhavn og sørge for, at de kommer
de rette Ejermænd uskadte i Hænde. Det er
hermed, jeg beder Dem være mig behjælpelig.
[5]
De skal ingen Udgift faa derved; den maa
gaa paa Gurlitts Konto. De skal heller ikke
selv pille Søm ud af Kasserne; De maa
tage saameget Mandskab med, som er
nødvendigt. Blot De vil dirigere det Hele!
Jeg foreslaar Dem at tage den tro Christi-
ansen med til Hjælp. Han er saa god og
tjenstvillig, som ingen anden. De kan jo vise
ham dette Brev og bede ham undskylde,
at jeg paa Grund af Travlhed ikke faaer
Tid at tilskrive ham à part. Jeg antager,
jeg opnaaer Tilladelsen til, at Billederne,
hjemkomne, maa magazineres i Udstillings-
bygningens Forsal, indtil de kan blive
fordelte. Har De ikke Tid eller ingen Lyst,
ikke maa De nu endelig ikke genere Dem
for at sige mig det. Jeg antager, Billederne
vil være her tilbage omtrendt midt i
December.
Siden jeg modtog Deres sidste Brev, for
[6]
hvilket jeg takker meget, har al min
Tid været optagen af Forberedelser til
den paatænkte Udstilling. Jeg har maattet
skrive en halv Snes Breve og mere om
Dagen.
Naar nu alt dette er kommet i Orden,
skal Wildenradts Affairer være det
næste paa min Dagsorden. Han skal
hjælpes paa en Maade, der ikke kan
ydmyge ham.
Med venlige Hilsener fra min Kone
er jeg Deres hengivne
Emil Hannover
I Hast!
p. t. Katrinebjærg
pr. Taastrup
d. 14/10 – 88.

Fakta

Brev
Dansk
Den Hirschsprungske Samling
Mange af de omtalte værker er i dag i offentlige samlinger, og nærmere værkinformationer vil blive tilføjet. Malerier tilhørende Den Hirschsprungske Samling er omtalt i Madsen, Svenningsen og Saabye (red.), "Den Hirschsprungske Samling af danske kunstneres arbejder. Katalog over malerier og skulpturer", København 2009. Enkelte desuden i Saabye (red.), "Dansk kunst i 100 år", Den Hirschsprungske Samling, København 2011.