Menu

1889-08-26

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover giver Rohde råd om, hvor han kan se tegnekunst i Paris og om, hvordan han får adgang til Cabinet des Estampes. Hannover har tegnet et lille kort, der angiver hvor han kan finde værker af Émile Gallé. Han giver også råd om, hvor han kan indlogere sig. Hannover beder Rohde om at købe kataloger fra Verdensudstillingen med hjem til ham, og han beder Rohde se, om han kan opstøve en fotografisk reproduktion af et Rafaëlli-værk.

Transskription

Kjære Rohde,
Tak for Deres Brev.
Haandtegninger findes saa vidt mig
bekjendt kun i ringe Grad i National-
bibliothekets Cabinet des estampes,
i hvilket derimod Raderingerne
opbevares. Saa godt som alle Haand-
tegninger findes udstillede i Glas
i Louvre, mindre betydelige Sager
magazinerede sammesteds og kun
tilgængelige efter meget Vrøvlerie.
Til Adgang til Cabinet des estampes
kræves et Adgangskort, som De bør
forskaffe Dem saaledes:
Skriv strax til _Gesandt_skabet og
udbed Dem at en Rekommandation
til Nationalbibliothekets Overbiblio-
thekar maa foreligge til Deres
[2]
Disposition ved Deres Ankomst
til Paris den eller den Dag. Skriv
at De kun kan være otte Dage i
Paris og derfor gjærne snarest maa
have Rekommandationen udstedt.
Naar De saa kommer til
Paris, henter De den i Gesandtskabet
og gaaer med den til Bibliothekets
Bureau i rue Richelieu. Saa faaer
De Kortet. Mapper udleveres efter
Navnene, – hyppigst Kobberstikkernes.
Glem ikke i Louvre Tegningerne
i Samlingen His de la Salle (bagved
Collection Thiers) og heller ikke
Tegningerne i école des beaux-
arts. Har De set Grand-Prix’erne
sammesteds?
[3]
Gallés Glas og andre Sager kan De
muligvis finde efter dette Rids
[På ridset, fra venstre mod højre, fra oven og ned:]
galerie des beaux-arts
galerie d’honneur
x –
Hovedindgang
meuble
x 4
x 3
céramique
x 1
verrerie
De med x mærkede Steder angiver
Gallés Udstillinger: 1 og 2 Glas, 3
Fayencer (mindre betydelige) 4 Møbler
3 og 4 forbundne ved en Gang. Der var
Glas af Gallé paa vor Udstilling,
men ikke af hans allerbedste.
Medtag for alle Tilfældes Skyld et Pas!
[4]
med Hensyn til Bolig formaaer
jeg ikke ret at give Dem Raad. Den
Dame Christiansen og vi boede hos
tør jeg ikke absolut tilraade Dem at
bo hos. Hun er flyttet, siden jeg
var i Paris, men jeg skal under
alle Omstændigheder skaffe Dem
hendes Adresse en af Dagene.
Min Broder boede i forrige
Maaned
28 rue des accasias
Me Chr. Nielsen
Værelse med Morgenkaffe 5 fr. pr.
Dag. Frokost og Middag à 2,50 men
man har ingen Forpligtelse til
at tage disse Maaltider hjemme.
Han var særdeles godt fornøjet. Hans
Kort medfølger for det Tilfælde, De
vil benytte denne Anvisning. Rue des
[5]
accasias ligger bagved Triumfbuen
og fører ned til avenue Carnot; gaaer
De derfra ned til Place de l’Etoile
(Triumfbuen) møder De ved avenue
Marceau en Omnibus, hvorpaa der
staar ”gare Montparnasse”. Med
den kan De kjøre til Udstillingen.
Paa den Maade er Udstillingen
kun fjærnet 10 Minuter fra Deres
Bolig.
Møller boede 11 avenue Mac
Mahon og var ogsaa godt fornøjet.
Navne og Priser er mig ubekjendt.
Maa jeg medgive Dem nogle
Kommissioner, som forhaabentlig
ikke vil gjøre Dem formegen
Ulejlighed?
Jeg vilde gjærne have den illustrerede
[6]
Katalog over den retrospektive
Udstilling forudsat den ikke
koster mere end 10 francs. Under
samme Forudsætning en mulig
existerende ill. Katalog over den
øvrige internat. Kunstudstilling. Existerer der
ingen ill. Katalog og forventes der
heller ingen saadan, beder jeg
Dem kjøbe mig den almindelige
Katalog, men kun over
Malerierne. Se efter, om der i
Fotografi-Udsalgene paa Ud-
stillingen skulde findes en
Fotografi efter Raffaëllis to
gamle Jøder, der spadser[er] Side..
om Side.
Hvis De kan have disse Sager
[7]
i Deres Kuffert uden Gêne, behøver
De ikke hjemsende dem forinden Deres
Hjemkomst. I modsat fald beder jeg
Dem sende dem i Korsbaand.
Undskyld at jeg har smurt dette
Brev op i en Fart og vær venligst
hilset fra min Kone og Deres
hengivne
Emil Hannover
Katrinebjærg
pr. Taastrup 26. VIII. 89

Fakta

Brev
Dansk
Katrinebjærg
Den Hirschsprungske Samling