Menu

1888-09-13

Afsender

Julius Lange

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Lange om et udbyttefattigt besøg på Thorvaldsens Museum med Paul Dubois. Han afslår at anmelde Hannovers nyudkomne bog om Watteau, fordi Hannover har opfordret ham dertil.

Transskription

Østerbrogade 60,
13 Sept. 1888
 
 
Kære Hannover
Schumanns[?] Katalog har jeg afsendt
og jeg haaber at De har modtaget den rig-
tig.
Det var kedeligt, at De ikke var paa 
Ny Carlsberg forleden Aften. Det vilde
i alt Fald have glædet Dem at se Dubois
og ‟mes enfants”. Fruen ikke at forglem-
me: Jeg har senere været med ham paa
Thorvaldsens Museum, men ikke med stør-
re Udbytte for min Erkendelse end
naar jeg har gaaet der med Jens – De 
[2]
husker maaske min yngste Søn. Jeg
ved virkelig ikke, om D. i en saadan
situation er meget klog eller meget naiv.
Han er maaske bange for at faa Bank
af de danske Barbarer, hvis han ikke
finder alt charmant; eller maaske fin-
der han det alt sammen charmant, 
hvilket det jo ogsaa fra en vis Side set
er, og han er uden Tvivl nok Mand
for at se dets stærke Side. Men dette
Ord kom lidt ensformig fra ham. Endog
Gratiegruppen fandt han øjeblikkelig char-
mant; men da jeg sagde, at den dog vist 
ogsaa var en Smule tør, var han lige
saa enig deri. – Forresten er jeg meget
[3]
forelsket i hans Person ligesom i hans
Værker. Man faar Indtryk af, at han
er en meget lykkelig Mand mellem
Kone og Børn; men han er svagelig
– C’est la vieillesse, siger han.
Jeg burde naturligvis for længe Siden
have svaret Dem paa Deres Opfordring
til at anmelde Deres Watteau. For
at tale ganske oprigtig vilde jeg ønske at
De havde ladet være at bede mig derom.
Jeg vilde uden en saadan Opfordring al-
deles utvivlsomt have gjort det og have
gjort det paa en Maade, som De vilde
have syntes meget bedre om, end hvis
jeg giør det paa Deres Opfordring.
[4]
Man kan meget bedre rose og paaskønne
af egen Tilskyndelse end efter Anmodning;
skal man skrive efter at være spændt for
af Forfatteren, saa kommer man meget
mere til at tænke paa alt det, man kan
have at indvende.
Men lad nu ikke denne lille Differens
forstyrre vort venskabelige Forhold.
Med de bedste Hilsener til Fruen
 
Deres hengivne
Jul. Lange
 
 
[med Emil Hannovers hånd i margen på side 3 som kommentar til Langes afslag på at anmelde Watteau-bogen:]
Jeg ønsker dette udtalt. Ikke fordi jeg nu generer mig ved at have opfordret Lange til at anmelde Bogen om Watteau (jeg kunde kun have Grund til at tro, han vilde skælde den ud); men fordi jeg finder Langes Svar paa min Opfordring ret uelskværdigt og egentlig talt grimt.

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
København
Den Hirschsprungske Samling
Trykt i P. Købke (ed.): Breve fra Julius Lange, København 1902, p. 241-242 (med hele det sidste afsnit og Hannovers tilføjelse udeladt).