Menu

1885-05-26

Afsender

Julius Lange

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Lange ønsker Hannover held og lykke på hans rejse til Tyskland. Han kender ikke nogen han kan anbefale Hannover til, men vedlægger dog et kort til Wilhelm Bode i Berlin.

Transskription

Paris, Tirsdag 26 Maj 1885
 
 
Kjære Hannover!
Det glædede mig igaar at modtage Deres lille
Brev og deraf at se at De har det bedre. Mine
vandrefrie[?] Tanker er paa Rejsen ikke sjælden
gaaet i Retning af Dem, og jeg har længtes
efter at høre noget om Dem. Det fornøjer
mig ogsaa, at De skal ud og rejse, og jeg øn-
sker Dem alt Held dertil; men jeg maa
rigtignok stærkt advare Dem imod at være
for ilter paa det med Studiet af Gallerier
og Museer; thi der er Intet mere trættende
og angribende end det. Foreløbig bør De
vist give Dem mere af med Natur end
med Kultur.
[2]
Jeg har ikke som G. Brandes egentlige
personlige Bekendtskaber i Tyskland, kun
vidunderlige Museumsbekendtskaber. 
Jeg har ikke besøgt mine andre Venner
i deres Hjem kun Brunn i München, kun i deres Embedslokaler
i Museerne og derefter undertiden korrespon-
deret med dem om mine Fag-Anliggen-
der. Derfor[?] kan jeg ikke introducere
Dem paa samme Maade som Brandes
kan det; han har jo boet saa længe Tysk-
land og har saa mange nye Bekendte der.
Desuden ved jeg ikke rigtig, hvad De vil
tale med disse travle og sprænglærde
Museumsdirektører om, da De jo fore-
løbig ikke har gjort Specialstudier
[3]
eller har fat i noget Specialstudium,
hvilket ellers ikke skal være Dem bebrej-
det. Nyd De Deres Ungdom, og tænk
foreløbig ikke for meget paa Viden-
skaben.
Jeg vedlægger et Kort til Bode i Berlin,
om det muligvis kan være til Nytte. Men
Manden har frygtelig meget at bestille og
har desuden for et Par Maaneder siden
mistet sin Hustru.
Min ærbødigste Hilsen til den six-
 
Deres hengivne
Jul. Lange

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
Paris
København
Den Hirschsprungske Samling