Menu

1885-02-03

Afsender

Julius Lange

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Lange takker for Hannovers artikel om Max Klinger. Lange betragter Klinger som en dårlig efterligner af Arnold Böcklin.

Transskription

Kjære Hannover!
Tak for det tilsendte. Jeg kan nok trænge
til at Nogen aabner mine Øjne for Klin-
gers Storhed, eftersom jeg, overladt til mig
selv, er meget udsat for at ansee ham
for en temmelig uselvstændig og tvivlsomt
begavet Efterligner af Böcklin og Goya.
Den meget stærke og omfattende Paavirkning
fra Böcklin vil da intet Menneske
kunne miskjende, og jeg kan ikke finde det
rigtigt, at der skrives om Klinger
uden at Böcklins Navn nævnes. Jeg
[2]
finder heller ikke at der hører særligt
Mod til at træde tæt i en meget anerkjendt
Forgængers Fodspor.
Da jeg for 10 Aar siden først gjorde
Bekjendtskab med Böcklin som Kunstner,
havde jeg meget at overvinde for at yde
ham Retfærdighed. Der er noget ved hans
Retning, som er mig meget frastødende,
og som jeg aldrig vil kunne forsone mig
med. Men jeg anerkjender, at Böcklin
i en ganske særegen Retning, den land-
skabelige Komposition, er stor og genial, 
og at der ogsaa kan være udmærkede
Ting i hans Figurer, betragtede under
[3]
Synspunkt af Natur-Staffage.
Klinger derimod falder mig altfor van-
skelig, jeg har ikke Hoved nok til at føl-
ge med. Hvis jeg ikke havde Venner
ved Siden, som sagde mig hvad jeg skulde
tænke og føle om de forskellige Ting –
med meget faa Undtagelser – saa vilde
jeg være rent forloren. Det er mig umu-
ligt at være andægtig lige over for saa
aabenbare og fortvivlede Anstrengelser for
at lave Etwasnochniedagewesenes, og
som saa endda falder ud til Efterligning.
 
[i venstre margen:]
Hvis De ikke finder mig altfor “umulig” med min Filistrøsitet,
saa kunne vi jo ved Lejlighed tales nærmere ved om Fænomenet.
 
Deres hengivne
Jul. Lange
 
Mange Hilsener til
Deres Fader

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
København
Den Hirschsprungske Samling
Trykt i P. Købke (ed.): Breve fra Julius Lange, København 1902, p. 195-196.
Trykt i ‘Breve fra Julius Lange’, in: Ord och Bild, Illustrerad Månadsskrift, vol. 11, Stockholm 1902, p. 391-392.